Allmänna köpvillkor

GeSe-GMBH:s ALLMÄNNA KÖPVILLKOR FÖR FÖRETAG - Giltig fr.o.m. 2020.10.09

1. Nedanstående villkor gäller för alla leveranser från GeSe-GmbH. Allmänna köpvillkor för våra kunder ingår endast i avtalet efter vårt skriftliga samtycke. Ändringar i en order som görs i efterhand, accessoriska begränsningar eller eventuella löften gäller inte utan vår skriftliga bekräftelse. Reparation och service tillhandahålls och faktureras enligt egna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.

2. Anbuden på Internet utgör en icke bindande uppmaning till dig att köpa varor. Efter att du fyllt i dina uppgifter och klickat på beställningsknappen "köp mot betalning" avger du ett bindande anbud för att ingå ett köpavtal. Du kan även göra en bindande beställning per telefon eller per telefax. En direkt bekräftelse av din beställning via e-post eller fax innebär inte att anbudet redan accepterats. Vi har rätt att acceptera ditt anbud inom 20 dagar från mottagandet av anbudet. Om uppmaningen inte hörsammas inom den nämnda tidsfristen anses ditt anbud vara avvisat, dvs. du är inte längre bunden till ditt anbud. Om beställningen sker per telefon slutförs köpavtalet endast om vi genast accepterar ditt anbud. Vid beställningar som överförs via datautbyte anses priserna som anges av kunden inte vara skickade. Om fakta blir kända för oss efter att köpavtalet ingåtts, som ger upphov till tvivel om kundens kreditvärdighet, om kundens ekonomiska omständigheter medför en väsentlig försämring som äventyrar betalningen av vår leverans, har vi rätt att ångra köpavtalet, om köpeskillingen inte betalas i förväg eller om inte garantier för köpeskillingen ges.

3. De leveransdatumen som meddelats följs till den mån det är möjligt, men är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten till delleveranser av kundbeställningar. Om det uppstår leveranshinder som vi inte kan påta oss ansvaret för (driftstörningar, krig, importstopp, force majeure, arbetskonflikter), är vi berättigade att helt eller delvis återkalla avtalet eller skjuta upp leveransdatumet på skäligt tid, utan att kunden av denna anledning kan göra skadeersättningsanspråk.

4. Om sändningen är skadad när den når mottagaren måste detta omedelbart noteras på körsedeln hos leverantören (pakettjänst, spedition osv.). Det är inte möjligt att göra reklamationer vid en senare tidpunkt. Om förpackningen är intakt och innehållet är skadat eller om leveransens stycktal inte överensstämmer med följesedeln, måste transportföretaget göra en skriftlig redogörelse om det inträffade inom 6 dagar. Denna måste utan fördröjning skickas till oss i skriftlig form tillsammans med en överlåteseförklaring och fraktsedeln, så att vi kan registrera och bearbeta skadan.

5. Under förutsättning att alla andra garanti- och skadeersättningsanspråk utesluts kommer vi att reparera eller ersätta varorna, efter eget val. Om reparationen eller utbytet misslyckas har köparen rätt att avstå från avtalet eller kräva en motsvarande minskning av köpeskillingen. Ytterligare krav från köparen, oavsett rättsliga skäl, utesluts, om inte annat anges nedan. GeSe-GmbH är i synnerhet inte ansvarigt för skador som inte har uppstått på själva leveransvaran, för förlorad vinst eller andra tillgångar hos köparen. Juridisk ansvar (produktansvar) och ansvar för uppsåt eller grov vårdslöshet påverkas inte av detta. För övrigt är vårt ansvar för brott mot avtalsförpliktelser av alla slag och för skador som uppstår till följd av överträdelse av förpliktelser vid avtalsförhandlingar begränsat till fall av uppsåt och grov vårdslöshet.

6. Sändningen av varorna sker med en av oss vald avtalsleverantör. För order med ett ordervärde som understiger 75,00 euro plus moms debiteras per order en fast fraktavgift, för senare delleveranser debiteras ingen avgift.

7. Betalningar förväntas ske enligt de betalningsvillkor som anges på våra fakturor. Om betalningsperioden överskrids måste en fördröjningsränta enligt § 288 avsnitt 2 BGB (tysk civilrätt) betalas plus de kostnader som uppstår för oss. Vi förbehåller oss rätten att inleda skadeståndsförfaranden vid försenad betalning. En avräkning gentemot våra fordringar tillåts endast med av oss erkända eller juridiskt bindande fordringar. 

Betalningsvillkor Kreditkortsbetalning. Kreditkortet debiteras dagen för beställningen. Servicedatumet motsvarar datumet för fakturan och följesedeln. Beställningsadressen motsvarar mottagaren av tjänsten. Vi hänvisar till våra allmänna villkor och riktlinjer för dataskydd som finns på http://www.gese-gmbh.de. Vi hänvisade speciellt till våra villkor. Vid returer behåller vi 20% av varornas värde för administrativa kostnader. Återbetalningen görs som kredit på kreditkortet. Varorna förblir Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern, till dess att alla fordringar har betalats i sin helhet.

8. En juridisk ångerrätt för företagare finns inte. En avtalsenlig ångerrätt finns inte. Om GeSe-GmbH genom sin goda vilja i enskilda fall går med på att varor returneras, får du ett returnummer för varje vara. Returneringen ska i varje fall ske fritt hus. Returneringen ska ske inom 30 dagar efter godkännandet. Avdrag görs vid avsaknad av förpackning eller skadad förpackning och reservdelar. Som ett bidrag till de administrativa kostnader som tillkommer gäller ett avdrag motsvarande 20 % av varans värde men minst 10 Euro plus moms, enligt avtal.

9. Kostnadsförslag för reparationer debiteras till ett fast belopp om ordern för reparation inte utfärdas. Beloppet riktar sig efter utgifterna som uppstår. Om kunden inte reagerar på en påminnelse om kostnadsförslaget tar GeSe-GmbH ut en lagringsavgift per dag och enhet på 1,50 euro plus moms. För returnering av en ej reparerad enhet uppbär GeSe-GmbH en administrationsavgift utöver en portoavgift.

10. GeSe-GmbH tar en bearbetningsavgift på 15,00 euro plus moms för att omvandla en avgiftsbelagd tjänst till en tillverkargaranti och kräver att nödvändiga handlingar lämnas in.

11. GeSe-GmbH förbehåller sig ägenderätten av de levererade varorna gentemot kunden fram tills att kunden har betalat hela fordringen och avräkning av en balans som härrör kunden från ett konto som kunden har hos oss. Kunden avsäger sig härmed alla anspråk till GeSe-GmbH som tillstår honom gentemot sina kunder från en eventuell vidareförsäljning av varorna, inklusive alla accessoriska anspråk. Så länge kunden uppfyller sina skyldigheter gentemot GeSe-GmbH har kunden själv rätt att göra anspråk. Om kundens betalning fördröjs upphör kunden på begäran av GeSe-GmbH indrivningen när GeSe-GmbH kräver det, underrättas kunden om överlåtelsen av fordringen till GeSe-GmbH och underrättas GeSe-GmbH om kundfordringen, specificerat efter kundens namn, sålda varor, betalningsvillkor och beloppet på alla utestående fordringar. GeSe-GmbH är berättigat att vid försening orsakad av kunden, även gentemot kunden, i den mån det är känt, informera om fordringen. Om GeSe-GmbH:s realiserbara värde på säkerheter som mottagits överstiger värdet på de fordringar som ska säkras med mer än 20 %, kommer GeSe-GmbH på kundens begäran att frigöra säkerheter enligt GeSe-GmbH:s val i den mån säkerheterna överstiger de fordringar som ska säkras med mer än 20 %. Köparen har inte rätt till andra dispositioner avseende reserverade varor. Vid beslag eller kvarstad av reserverade varor måste köparen informera om att de tillhör GeSe-GmbH. Denne måste genast underrätta GeSe-GmbH om sådana åtgärder och på egen bekostnad ge GeSe-GmbH alla nödvändiga handlingar som krävs för en intervention och avge yttranden. Köparen är skyldig att försäkra de reserverade varorna mot alla vanliga risker, särskilt mot brand, inbrotts- och vattenrisker, behandla dem noggrant och lagra dem på ett lämpligt sätt. Om köparen inte uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot GeSe-GmbH i tid eller om GeSe-GmbH avslöjar omständigheter som motiverar tvivel om köparens betalningsförmåga eller betalningsvilja, är GeSe-GmbH berättigat att ta tillbaka reserverade varor fram tills dess att köpeskillingen har betalats. Om köparen är registrerad i handelsregistret som en handlare eller om avtalet inte omfattas av bestämmelserna i den tyska lagen om avbetalningsköp (Abzahlungsgesetz) av andra skäl, skall återlämnande av reserverade varor inte betraktas som att avtalet hävs.

12. Fullservicetjänster och deras omfattning regleras av den senaste versionen av vårt fullserviceavtal. För en fullserviceorder erhåller köparen serviceavtalet inklusive registreringsdata för de inköpta maskinerna. Köparen behöver inte bekräfta avtalet separat. Överlåtelsen av maskinerna beror på finansieringen och därmed ägandet.

13. Ångerrätt för konsumenter i enlighet med § 13 BGB


Om köparen är konsument har denne enligt lag fjorton dagars ångerrätt. En konsument är en fysisk person som ingår ett avtal för syften som huvudsakligen inte kan tillskrivas dennes kommersiella yrkesverksamhet eller yrkesverksamhet som egenföretagare.

14. För alla order som är placerade hos oss gäller uteslutande tysk lag, uppfyllelseort och laga domstol är för alla rättigheter och skyldigheter som följer av leveransavtalet, så långt det är tillåtet, Weißenfels.

%MCEPASTEBIN%

GeSe-GMBH:s ALLMÄNNA KÖPVILLKOR FÖR KONSUMENTER - Giltig fr.o.m. 2020.10.09

1. Nedanstående villkor gäller för alla leveranser från GeSe-GmbH. Ändringar i en order som görs i efterhand, accessoriska begränsningar eller eventuella löften gäller inte utan vår skriftliga bekräftelse. Reparation och service tillhandahålls och faktureras enligt egna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.

2. Anbuden på Internet utgör en icke bindande uppmaning till dig att köpa varor. Efter att du fyllt i dina uppgifter och klickat på beställningsknappen "Köp mot betalning" avger du ett bindande anbud för att ingå ett köpavtal. Du kan även göra en bindande beställning per telefon eller per telefax. En direkt bekräftelse av din beställning via e-post eller fax innebär inte att anbudet redan accepterats. Vi har rätt att acceptera ditt anbud inom 20 dagar från mottagandet av anbudet. Om uppmaningen inte hörsammas inom den nämnda tidsfristen anses ditt anbud vara avvisat, dvs. du är inte längre bunden till ditt anbud. Om beställningen sker per telefon slutförs köpavtalet endast om vi genast accepterar ditt anbud. Vid beställningar som överförs via datautbyte anses priserna som anges av kunden inte vara skickade. Om fakta blir kända för oss efter att köpavtalet ingåtts, som ger upphov till tvivel om kundens kreditvärdighet, om kundens ekonomiska omständigheter medför en väsentlig försämring som äventyrar betalningen av vår leverans, har vi rätt att ångra köpavtalet, om köpeskillingen inte betalas i förväg eller om inte garantier för köpeskillingen ges.

3. De leveransdatumen som meddelats följs till den mån det är möjligt, men är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten till delleveranser av kundbeställningar. Om det uppstår leveranshinder som vi inte kan påta oss ansvaret för (driftstörningar, krig, importstopp, force majeure, arbetskonflikter), är vi berättigade att helt eller delvis återkalla avtalet eller skjuta upp leveransdatumet på skäligt tid, utan att kunden av denna anledning kan göra skadeersättningsanspråk.

4. Om sändningen är skadad när den når mottagaren måste detta omedelbart reklameras hos leverantören (pakettjänst, spedition osv.) genom att mottagaren vägrar ta emot produkten. Om förpackningen är intakt och innehållet är skadat eller om leveransens stycktal inte överensstämmer med följesedeln, måste detta meddelas inom 6 dagar.

5. Vid fel ska varorna lämnas till oss för inspektion. Om reparationen eller utbytet misslyckas har köparen rätt att avstå från avtalet eller kräva en motsvarande minskning av köpeskillingen.

6. Företaget GeSe-GmbH påtar sig inget ansvar för skador som inte förekommer på själva leveransvaran. Juridisk ansvar (som produktansvar) och ansvar för uppsåt eller grov vårdslöshet påverkas inte av detta. För övrigt är vårt ansvar för brott mot avtalsförpliktelser av alla slag och för skador som uppstår till följd av överträdelse av förpliktelser vid avtalsförhandlingar begränsat till fall av uppsåt och grov vårdslöshet.

7. Sändningen av varorna sker med en av oss vald avtalsleverantör. För order med ett ordervärde som understiger 75,00 euro plus moms debiteras per order en fast fraktavgift, för senare delleveranser debiteras ingen avgift.

8. Betalningar förväntas ske enligt de betalningsvillkor som anges på våra fakturor. Om betalningsperioden överskrids måste en fördröjningsränta enligt § 288 avsnitt 1 BGB (tysk civilrätt) betalas plus de kostnader som uppstår för oss. Vi förbehåller oss rätten att inleda skadeståndsförfaranden vid försenad betalning. En avräkning gentemot våra fordringar tillåts endast med av oss erkända eller juridiskt bindande fordringar.

Betalningsvillkor Kreditkortsbetalning. Kreditkortet debiteras dagen för beställningen. Servicedatumet motsvarar datumet för fakturan och följesedeln. Beställningsadressen motsvarar mottagaren av tjänsten. Vi hänvisar till våra allmänna villkor och riktlinjer för dataskydd som finns på http://www.gese-gmbh.de. Vi hänvisade speciellt till våra villkor. Vid returer behåller vi 20% av varornas värde för administrativa kostnader. Återbetalningen görs som kredit på kreditkortet. Varorna förblir Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern, till dess att alla fordringar har betalats i sin helhet.

9. Kostnadsförslag för reparationer debiteras till ett fast belopp om ordern för reparation inte utfärdas. Beloppet riktar sig efter utgifterna som uppstår. Om kunden inte reagerar på en påminnelse om kostnadsförslaget tar GeSe-GmbH ut en lagringsavgift per dag och enhet på 1,50 euro plus moms. För returnering av en ej reparerad enhet uppbär GeSe-GmbH en administrationsavgift utöver en portoavgift.

10. GeSe-GmbH tar en bearbetningsavgift på 15,00 euro plus moms för att omvandla en avgiftsbelagd tjänst till en tillverkargaranti och kräver att nödvändiga handlingar lämnas in.

11. Företaget GeSe-GmbH förbehåller sig äganderätten till de levererade varorna tills hela kundens skuld betalats. Kunden avsäger sig härmed alla anspråk till GeSe-GmbH från eventuell försäljning av varorna.

12. Alla order som är placerade hos oss omfattas uteslutande av tysk lag.

13. Information om en konsumentförlikning enligt § 36 VSBG

GeSe-GmbH är inte villig att delta i en tvistlösningsprocess inför ett konsumenttvistlösningsorgan.

14. Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar ångra detta avtal, utan att ange orsak.

Ångerrätten är fjorton dagar från och med den dag då du eller en av dig nämnd tredje part, som inte är transportören, tog varorna i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss,

GeSe-GmbH,
som företräds av VD Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-post: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

om ditt beslut om att utöva ångerrätten i form av en otvetydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, telefax eller e-post). För det kan det bifogade exempelformuläret för ångerrätt användas, men detta är dock inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att meddelandet om att utöva ångerrätten skickas innan ångerfristen har gått ut.

Följder vid utövande av ångerrätten

Om ångerrätten utövas måste vi betala tillbaka alla betalningar som du gjort, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstår till följd av att du valt en annan typ av leverans än den billiga standardleverans som vi erbjuder), utan fördröjning och senast inom fjorton dagar från och med den dag då meddelandet om att ångerrätten utövas har nått oss. För återbetalningen använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, förutom om något annat uttryckligen avtalades, i varje fall beräknas inte någon avgift för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills varan har returnerats eller tills du kan tillhandahålla bevis på att varan har returnerats, beroende på vilket som sker först. Varan måste utan fördröjning och i varje fall inom fjorton dagar från och med den dag du informerade oss om att ångerrätten utövas skickas tillbaka eller överlämnas till oss. Fristen har iakttagits om varan skickas innan fristen på 14 dagar har gått ut. Du bär kostnaden för att returnera varorna. Du ansvarar endast för en eventuell värdeförlust om det går att spåra att denna värdeförlust har orsakats av dig efter en kontroll av varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

Exempelformulär ångerrätt

Skickas till GeSe-GmbH,
som företräds av VD Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-post: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Härmed ångrar jag/vi (*) det avtal som ingicks för köpet av följande varor (*)

Beställt den (*)/mottagits den (*)
Konsumentens namn
Konsumentens adress
Konsumentens underskrift (endast vid pappersformat)
Datum

(*) Stryk det som inte avses.