Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA GeSe-GMBH DO PODJETNIKOV – veljavni od 09.10.2020

1. Naslednji pogoji veljajo za vse dostave podjetja GeSe-Gmbh. Splošni pogoji poslovanja za naše stranke samo s pisno izrečenim strinjanjem sestavni del pogodbe. Naknadne spremembe naročila, dodatni dogovori ali morebitna zagotovila so brez našega pisnega potrdila neveljavna. Popravila in servisne storitve bodo v lastnih pogojih prodaje, dostave in plačilnih pogojih zagotovljena in obračunana.

2. Ponudbe na internetu predstavljajo neobvezujoče povabilo, da kupite blago. Po vnosu vaših podatkov in potem, ko ste kliknili na tipke za naročilo, ste “zavezani plačilu stroškov” dajte obvezujočo ponudbo ob sklenitvi prodajne pogodbe. Obvezujoče naročilo lahko oddate tudi po telefonu ali telefaksu. Takoj po elektronski pošti oz. po telefaksu sledi pristopna potrditev vašega naročila, ne prikaže se še noben sprejem ponudbe. Mi smo upravičeni vašo ponudbo v 20 dnevih po sprejemu ponudbe sprejeti. Po neuspešnem poteku zgoraj imenovanega roka velja vaša ponudba kot odložena, t.j. niste več vezani na vašo ponudbo. Pri telefonskem naročilu nastane prodajna pogodba samo, če vašo ponudbo takoj sprejmemo. Pri preko izmenjave podatkov posredovanih naročilih veljajo s strani strank vnaprej dane cene kot neodposlane. Če se po sklenitvi prodajne pogodbe seznanimo z dejstvi, kar je povod, da dvomimo v kreditno sposobnost stranke, premoženjske razmere stranke in bistveno, če grozi nevarnost, da naša dostava ne bo plačana, smo upravičeni do odpovedi prodajne pogodbe, če si prodajne cene ne boste mogli privoščiti ali ne bodo na razpolago varščine za prodajno ceno.

3. Posredovanih rokov za dostavo se poskušamo po možnosti držati, niso pa obvezujoči. Pridržujemo si pravico do delne dostave naročila stranke. V primeru, da nastopijo ovire pri dostavi, ki z naše strani niso opravičljive (motnje v obratovanju, vojna, blokada uvoza, več nasilja, delavski boji), smo upravičeni, da v celoti ali delno odstopimo od pogodbe ali da rok za dostavo primerno prestavimo, ne da bi stranka zaradi tega izpeljala odškodninski zahtevek.

4. Če pošiljka prispe do prejemnika poškodovana, se takoj pri dostavljalcu (Paketna služba, špedicija, itd.) pri zbirnem blagu zabeležijo. Kasnejše reklamacije niso možne. Če je embalaža neoporečna in vsebina poškodovana oz. se število dobavljenih kosov ne ujema s tistim na dokumentih o pošiljki, v 6 dnevih mora voznik transporta pripraviti fotografije dejanjskega stanja. To skupaj z izjavo o odstopu in tovornim listom takoj pisno pošljite, da lahko škodo prijavimo in jo obdelamo.

5. Z izključitvijo vseh drugih jamstev in odškodninskih zahtevkov naredimo po naši izbiri popravilo ali nadomestno dostavo. Če popravilo ali nadomestilo ne uspe, tako je kupec po svoji izbiri upravičen, da k pogodbi nazaj pristopi ali da zahteva ustrezno znižanje prodajne cene. Nadaljnje pravice kupcev, na zakonskih podlagah so izljučene, kolikor se v nadaljevanju nič drugega ne izda. Podjetje GeSe Gmbh zlasti ne odgovarja za poškodbe, ki niso na dostavljenem predmetu same nastale ali razno drugo premoženje kupcev. Zakonskih obveznih pravic (pravica do izdelka) in obveznost za naklep ali hudo malomarnost se to ne bo tikalo. Sicer je naša obveznost za kršitev pogodbenih obveznosti vseh vrst kot tudi za škodo zaradi kršitve pri obravnavi pogodbe v primeru namere ali grobe malomarnosti.

6. Pošiljanje blaga sledi preko nosilca pogodbe po naši izbiri. Pri naročilih v vrednosti, nižji od 75,00 Euro brez DDV ne bomo naročila zaračunali za pavšalno vsoto za stroške pošiljanja pri naknadni dobavi.

7. Plačila pričakujemo po pogojih plačila, ki se pojavijo na naših računih. Pri prekoračitvi roka plačila morate plačati zamudne obresti v skladu z § 288 odp. 2 BGB s pribitkom naših stroškov. Uveljavljanje višjega zahtevka za zamudno škodo ostane pridržan. Kompenzacija nasproti našim zahtevam je samo od nas priznanih ali pravnomočno deklariranih zahtevah dopustna.

8. Zakonski preklic pogodbe za podjetnika ne obstaja. Pogodbeni preklic pogodbe ne bo odobren. Pri presoji posameznih primerov GeSe Gmbh iz Kulanza za privzeto sprejemanje blaga prejmete povratno številko za blago. Vračanje pošiljke v vsakem primeru brezplačno prevzame hiša. Vračanje pošiljke sledi v 30 dnevih od privolitve. Odbitki bodo sprejeti za napačno ali poškodovano embalažo in nadomestne dele. Kot prispevek k dodatnim stroškom upravljanja velja odbitek v višini 20 % od vrednosti blage, vendar najmanj 10 EUR brez DDV, kot dogovorjeno.

9. Predračuni stroškov pri popravilih bodo s pavšalom obračunani, ko zahtevek za popravilo ne bo podeljen. Pavšali se ravnajo po porabi, ki je nastala. Če ne sledi reakcija na opomin na predračun stroškov, podjetje GeSe Gmbh zaračunava ležarino na dan in napravo 1,50 EURO brez DDV. Za vračanje nepopravljene naprave zaračunava podjetje GeSe Gmbh poleg pavšalnih stroškov poštnine tudi pavšalne stroške porabe.

10. Za spreminjanje zavezanosti za plačilo stroškov za storitev v jamstvu izdelovalca preko naknadne predložitve potrebnih dokazil zaračunava podjetje GeSe GmbH obratovalnino 15,00 Euro brez DDV.

11. Podjetje GeSe GmbH si pridržuje lastništvo na dostavljenem blagu do plačila vaše celotne terjatve, ki jo imate kot stranka in do poravnave bremenitve dolga od stranke iz tega iz tekočega računa. Stranka s tem že stopa iz odsvojitve blaga in ima pravico do terjatve do stranke, vključno z vsemi stranskimi terjatvami podjetja GeSe GmbH. Dokler stranka svojih obveznosti do podjetja GeSe-GmbH ne izpolni, je stranka upravičena, da terjatev sama uveljavlja. Pri zaostanku plačila za napravo bo na zahtevo podjetja GeSe-GmbH priprava izterjave, odstop od terjatev podjetja GeSe GmbH in obvestilo stranke in terjatev podjetja GeSe Gmbh do stranke, se specificira po imenu stranke, kupljenem blagu, pogojih plačila in višini neplačane terjatve in se seznani stranka. Podjetje GeSe-GmbH je pri zaostanku plačila upravičena, vi pa tudi, ko vas seznani kot stranko, o odstopu prikazane terjatve. Če prekorači vrednost, ki jo je podjetje GeSe-GmbH v okviru zavarovanja vrednosti terjatev določilo, za več kot 20 %, bo podjetje GeSe-GmbH terjalo zaradi varnosti od kupca po izbiri podjetja GeSe-GmbH v teh okoliščinah, da je kritje zavarovanih plačil prekoračeno za več kot 20 %. Do siceršnjega razpolaganja s pridržanim blagom kupec ni upravičen. V primeru rubeža ali zasege pridržanega blaga se poudarja prodajalcu, da ima lastnino podjetja GmbH. Takšne ukrepe je podjetje GeSe-GmbH takoj objavilo in podjetje GeSe-GmbH je na svoje stroške prepustila dokumente in poslala izjave, ki so za tako posredovanje potrebni. Kupec je dolžan, da pridržano blago proti vsem običajnim tveganjem, zlasti proti ognju, vlomu in nevarnosti poplave, primerno zavaruje, se obvezuje, da ga obravnava in pravilno shranjuje. Če kupec svoje obveznosti plačila do podjetja GeSe-GmbH ne izpolni pravočasno ali se podjetje GeSe-GmbH seznani s kakšnimi okoliščinami, da dvomimo v plačilno sposobnost stranke ali utemeljeno pripravljenost stranke za plačilo, zato je podjetje GeSe GmbH upravičeno, da pridržano blago do plačila prodajne cene vzame nazaj. Če je kupec kot trgovec vnešen v register trgovcev ali je zavezan k pogodbi iz drugih razlogov, ne zaradi zakonskih določb o plačilu, zato ne velja prevzem pridržanega blaga kot odstop od pogodbe.

12. Storitve v celoti in njihov obseg so urejene v aktualnem okviru našega dogovora o storitvi za storitev v celoti. Pri naročilu za storitev v celoti prejme kupec dogovor o storitvi vključno s podatki o prijavi pridobljenega stroja. Ločena potrditev dogovora preko kupca ni potrebna. Prepustitev stroja je odvisna od financiranja in s tem lastništva.

13. Pravica do preklica za uporabnika v smislu § 13 BGB če je kupec uporabnik, ima štirinajst dni časa, da uveljavlja pravico do preklica. Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki pravni posel s pravičnim namenom zaključi, pretežno svojih zaradi obrtnih in še samostojnih poklicnih dejavnosti.

14. Za vsa dana naročila velja izključno nemško pravo. Kraj izpolnitve in sodna pristojnost za vse pravice in obveznosti iz pogodbe o dostavi je, kolikor je dopustno, Weißenfels.

%MCEPASTEBIN%

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA GeSe-GMBH DO UPORABNIKOV – veljavni od 09.10.2020

1. Naslednji pogoji veljajo za vse dostave podjetja GeSe-Gmbh. Naknadne spremembe naročila, dodatni dogovori ali morebitna zagotovila so brez našega pisnega potrdila neveljavna. Popravila in servisne storitve bodo v lastnih pogojih prodaje, dostave in plačilnih pogojih zagotovljena in obračunana.

2. Ponudbe na internetu predstavljajo neobvezujoče povabilo, da kupite blago. Po vnosu vaših podatkov in potem, ko ste kliknili na tipke za naročilo, ste “zavezani plačilu stroškov” dajte obvezujočo ponudbo ob sklenitvi prodajne pogodbe. Obvezujoče naročilo lahko oddate tudi po telefonu ali telefaksu. Takoj po elektronski pošti oz. po telefaksu sledi pristopna potrditev vašega naročila, ne prikaže se še noben sprejem ponudbe. Mi smo upravičeni vašo ponudbo v 20 dnevih po sprejemu ponudbe sprejeti. Po neuspešnem poteku zgoraj imenovanega roka velja vaša ponudba kot odložena, t.j. niste več vezani na vašo ponudbo. Pri telefonskem naročilu nastane prodajna pogodba samo, če vašo ponudbo takoj sprejmemo. Pri preko izmenjave podatkov posredovanih naročilih veljajo s strani strank vnaprej dane cene kot neodposlane. Če se po sklenitvi prodajne pogodbe seznanimo z dejstvi, kar je povod, da dvomimo v kreditno sposobnost stranke, premoženjske razmere stranke in bistveno, če grozi nevarnost, da naša dostava ne bo plačana, smo upravičeni do odpovedi prodajne pogodbe, če si prodajne cene ne boste mogli privoščiti ali ne bodo na razpolago varščine za prodajno ceno.

3. Posredovanih rokov za dostavo se poskušamo po možnosti držati, niso pa obvezujoči. Pridržujemo si pravico do delne dostave naročila stranke. V primeru, da nastopijo ovire pri dostavi, ki z naše strani niso opravičljive (motnje v obratovanju, vojna, blokada uvoza, več nasilja, delavski boji), smo upravičeni, da v celoti ali delno odstopimo od pogodbe ali da rok za dostavo primerno prestavimo, ne da bi stranka zaradi tega izpeljala odškodninski zahtevek.

4. Če pošiljka prispe do prejemnika poškodovana, se takoj pri dostavljalcu (Paketna služba, špedicija, itd.) pri zbirnem blagu zabeležijo. Če je embalaža neoporečna in vsebina poškodovana oz. se število dobavljenih kosov ne ujema s tistim na dokumentih o pošiljki, v 6 dnevih mora voznik transporta pripraviti fotografije dejanjskega stanja.

5. V primeru okvare se nam prepusti blago, da ga pregledamo. Če popravilo ali nadomestilo ne uspe, tako je kupec po svoji izbiri upravičen, da k pogodbi nazaj pristopi ali da zahteva ustrezno znižanje prodajne cene.

6. Podjetje GeSe Gmbh zlasti ne odgovarja za poškodbe, ki niso na dostavljenem predmetu same nastale. Zakonskih obveznih pravic (pravica do izdelka) in obveznost za naklep ali hudo malomarnost se to ne bo tikalo. Sicer je naša obveznost za kršitev pogodbenih obveznosti vseh vrst kot tudi za škodo zaradi kršitve pri obravnavi pogodbe v primeru namere ali grobe malomarnosti.

7. Pošiljanje blaga sledi preko nosilca pogodbe po naši izbiri. Pri naročilih v vrednosti, nižji od 75,00 Euro brez DDV ne bomo naročila zaračunali za pavšalno vsoto za stroške pošiljanja pri naknadni dobavi.

8. Plačila pričakujemo po pogojih plačila, ki se pojavijo na naših računih. Pri prekoračitvi roka plačila morate plačati zamudne obresti v skladu z § 288 odp. 1 BGB s pribitkom naših stroškov. Uveljavljanje višjega zahtevka za zamudno škodo ostane pridržan. Kompenzacija nasproti našim zahtevam je samo od nas priznanih ali pravnomočno deklariranih zahtevah dopustna.

9. Predračuni stroškov pri popravilih bodo s pavšalom obračunani, ko zahtevek za popravilo ne bo podeljen. Pavšali se ravnajo po porabi, ki je nastala. Če ne sledi reakcija na opomin na predračun stroškov, podjetje GeSe Gmbh zaračunava ležarino na dan in napravo 1,50 EURO brez DDV. Za vračanje nepopravljene naprave zaračunava podjetje GeSe Gmbh poleg pavšalnih stroškov poštnine tudi pavšalne stroške porabe.

10. Za spreminjanje zavezanosti za plačilo stroškov za storitev v jamstvu izdelovalca preko naknadne predložitve potrebnih dokazil zaračunava podjetje GeSe GmbH obratovalnino 15,00 Euro brez DDV.

11. Podjetje GeSe GmbH si pridržuje lastništvo na dostavljenem blagu do plačila vaše celotne terjatve, ki jo imate kot stranka in do poravnave bremenitve dolga od stranke iz tega iz tekočega računa. Stranka s tem že stopa iz odsvojitve blaga in ima pravico do terjatve do stranke, vključno z vsemi stranskimi terjatvami podjetja GeSe GmbH.

12. Za vsa dana naročila velja izključno nemško pravo.

13. Informacije o poravnavi z uporabnikom po § 36 VSBG

Podjetje ni pripravljeno, da sodeluje s poravnalnim svetom v postopku poravnave spora.

14. Pouk o preklicu

Pravica do preklica

Pravico imate, da najpozneje v štirinajstih dneh brez navajanja razlogov prekličete to pogodbo.

Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali z vaše strani imenovana tretja oseba, ki ni prevoznik, vzela blago v posest oz. ga ima.

Da bi uveljavili vašo pravico do preklica, nas morate,

GeSe-GmbH,
Ki ga zakonito zastopa Poslovodja Mike Suske,
Obrtniška stroka 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Faks 034445 22666,
E-pošta: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

Informirati preko jasne izjave (npr. s po pošti poslanim pismom, telefaksom ali elektronsko pošto) o vaši odločitvi, da pogodbo prekličete. Za to lahko uporabite že sestavljen vzorčni obrazec, ampak ta ni predpisan.

Upoštevati je treba rok za preklic, da nam pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do preklica pred potekom roka za preklic.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, bomo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki se izkažejo iz tega, da ste izbrali drug način dostave, kot smo vam ga ponudili, da ste izbrali ugodnejšo standardno dostavo), takoj in najkasneje v 14 dnevih vrnili, ko bomo prejeli vaše sporočilo o preklicu pogodbe. Za to vračilo plačila uporabimo isto plačilno sredstvo, ki ste ga pri začetni transakciji navedli, razen če smo se z vami izrecno drugače dogovorili, v nobenem primeru vam ne bomo zaradi vračila plačila obračunali odmene za plačilo. Vračilo plačila lahko zavrnemo, dokler niste spet vrnili blaga ali dokler niste prinesli dokaza, da ste blago poslalli nazaj, kateri trenutek je prej. Blago ste nam takoj in v vsakem primeru v štirinajstdnevnem roku od dneva, ko ste nas o preklicu pogodbe obvestili, poslali nazaj ali nam ga izročili. Rok je izpolnjen, ko blago pred potekom 14 dnevnega roka pošljete. Vi krijete stroške vračila blaga. Morate za morebitno izgubo vrednosti blaga, ki nastane, ko preverjate kakovost, lastnosti in delovanje blaga, kar ni nujno za za vaše ravnanje z njim.

Vzorčni obrazec za preklic

GeSe-GmbH,
Ki ga zakonito zastopa Poslovodja Mike Suske,
Obrtniška stroka 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Faks 034445 22666,
E-pošta: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


S tem preklicujem /preklicujemo (*) mojo /našo (*) sklenjeno pogodbo o nakupu naslednjega blaga (*)

Naročenega na (*)/prejetega na (*)
Ime uporabnika
Naslov uporabnika
Podpis uporabnika samo pri sporočilu na papirju
Datum

(*) Neustrezno črtati