Általános üzleti feltételek

A GeSe-GMBH VÁLLALAT VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI Hatályos: 2010.10.09-től

1. Az alábbi feltételek a Firma GeSe-GmbH valamennyi kiszállítására vonatkoznak. Ügyfeleink szállítási feltételei kizárólag a mi írásos jóváhagyásunk birtokában érvényesek. A szerződés, a járulékos korlátozások illetve az esetleges kötelezettség-vállalások utólagos módosítása írásos jóváhagyásunk hiányában érvénytelen. A javítási és szervizszolgáltatások nyújtása és számlázása saját értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink szerint történik.

2. Az internetes ajánlat az áruk megvásárlására vonatkozó, nem kötelező jellegű felhívás. Az adatok megadását és a „Vásárlás költségekkel” nyomógombra történő kattintást követően Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz az értékesítési szerződés megkötésére vonatkozóan. Kötelező érvényű megrendelést azonban telefonon vagy telefaxon keresztül is adhat. Az e-mailben vagy telefaxon leadott rendelés azonnali jóváhagyása nem jelenti a vételi ajánlat elfogadását. Jogosultak vagyunk az ajánlatot annak beérkezését követő 20 napon belül elfogadni. A fenti időtartam lejártát követően ajánlatát elutasítottnak tekintjük, azaz Önt a továbbiakban nem köti az ajánlata. Telefonos megrendelés esetén az értékesítési szerződés csak az ajánlat azonnali elfogadását követően jön létre. Az adatcserével továbbított megrendelések esetében az ügyfél által meghatározott árak nem tekintendők elküldöttnek. Ha a szerződés megkötését követően olyan tények merülnek fel, melyek kétségessé teszik az ügyfél hitelképességét, akkor, amennyiben az ügyfél pénzügyi körülményei a szállítás kifizetését veszélyeztető lényeges romlást okoznak, jogosultak vagyunk az értékesítési szerződéstől történő elállásra, ha a vételár nem került előzetesen kiegyenlítésre illetve nem kaptunk biztosítékot a vételár megfizetésére.

3. A megadott szállítási határidőket lehetőség szerint betartjuk, azonban azok nem kötelező érvényűek. Az ügyfélrendelések részleges teljesítésének jogát fenntartjuk. A felelősségi körünkön kívül eső szállítási akadályok (üzemzavarok, háború, embargó, vis maior, munkajogi viták) jogosultak vagyunk az értékesítési szerződéstől részben vagy egészben elállni, illetve a szállítási határidőt a megfelelő mértékben módosítani, anélkül, hogy az ügyfél ezzel kapcsolatos kárigénnyel élne,

4. Amennyiben a szállítmány sérülten érkezik a címzetthez, azonnal jelezni kell azt a szállítónak (csomagküldő szolgálatnak, speditőrnek) a szállítólevélen. Utólagos reklamáció nem lehetséges. Ha a csomagolás hibátlan, a tartalom azonban sérült, illetve ha a szállítmány darabszáma nem egyezik meg a szállítási dokumentumokon szereplővel, a szállítónak 6 napon belül el kell készítenie egy adatlapot. Ezt a károk regisztrálása és feldolgozása érdekében azonnal meg kell küldeni részünkre írásban, megbízási nyilatkozattal és a fuvarlevéllel együtt.

5. Minden egyéb garanciális és kártérítési igény kizárása mellett az árukat saját belátásunk szerint javítjuk vagy kicseréljük. Amennyiben a javítás vagy a csere sikertelen volt, akkor a vásárló saját belátása szerint jogosult a szerződéstől elállni vagy a vételár megfelelő mértékű csökkentését kérni. A vásárló egyéb, bármilyen jogi okból történő követelése ki van zárva, kivéve ha az alábbiakban ez másként nem szerepel. A GeSe-GmbH különösen nem felelős azokért a károkért, melyek nem magán a szállított tárgyon keletkeztek, illetve nem felel a vevő elmaradt nyereségéért illetve különféle eszközeiért sem. Ez a jogi felelősséget (termékfelelősséget) és a szándékos vagy a súlyos gondatlanság felelősségét nem érinti. Egyebekben a szerződéses kötelezettségek és a szerződéses tárgyalások során felmerült kötelezettségek megszegéséből eredő károkért való felelősségünk a szándékos vagy súlyos gondatlanságra korlátozódik.

6. Az áruk kiszállítását az általunk választott szerződéses fuvarozó végzi. A 75 eurós nettó összeget el nem érő rendelések esetén rendelésenként egy szállítási átalány kerül felszámításra, utólagos szállítás esetén nem kerül sor költségmegosztásra.

7. A fizetéseket a számlán feltüntetett fizetési feltételeknek megfelelően várjuk. A fizetési határidő túllépése esetén a polgári törvénykönyv 288. § 2. bekezdése szerinti késedelmi kamatot illetve a felmerülő költségeket kell megfizetni. A késedelem okozta nagyobb mértékű károkkal kapcsolatos kártérítési igény joga fenntartva. Követeléseink ellentételezése csak általunk elismert vagy jogilag kötelező erejű követelésekkel lehetséges.

8. Alvállalkozók számára nem áll fenn az elállási jog szerződéses gyakorlásának lehetősége. A szerződéses elállási jog nem garantált. A GeSe-GmbH által egyéni esetekben gyakorolt méltányosság keretében történő áruvisszaküldés esetén az áruhoz visszaküldési számot kap. A visszaküldés minden esetben háztól történik. A visszaküldést a jóváhagyást követő 30 napon belül kell elvégezni. A hiányos vagy sérült csomagolásért és csere-alkatrészekért levonás történik. A további adminisztrációs költségekhez történő hozzájárulásként az áruérték 20%-ának levonása, de legalább 10 euró plusz ÁFA kerül felszámolásra.

9. Amennyiben az ügyfél nem rendeli meg a javítást, a javításra vonatkozó költségbecslés díja átalányként felszámításra kerül. Az átalányösszeg a felmerült kiadásoktól függ. Amennyiben a költségbecslésre vonatkozó emlékeztetőre nem érkezik válasz, úgy a GeSe GmbH. naponként és készülékenként 1,50 euró + ÁFA díjat számít fel. A meg nem javított készülék visszaküldéséért a GeSe GmbH a postaköltségen felül adminisztrációs díjat is felszámít.

10. Egy díj alapú szolgáltatásnak a szükséges dokumentumok átadása révén gyártói garanciává történő konverziója esetén a GeSe-GmbH 15,00 euró + ÁFA feldolgozási díjat számít fel.

11. A GeSE-GmbH a kiszállított áruk tulajdonjogát a teljes áruérték ügyfél által történő megfizetéséig fenntartja, az ebből eredő költségeit pedig az ügyfél folyószámlájának terhére rendezi. Az ügyfél ezennel a bármely áruértékesítéssel kapcsolatos, saját ügyfeleivel szemben fennálló igényét (a járulékos igényeket is beleértve) GeSe-GmbH-ra ruházza át. Az ügyfél a GeSe-GmbH-val szemben fennálló követelések teljesítését követően jogosult a követelések érvényesítésére. Késedelmes fizetés esetén a GeSe-GmbH követelésére behajtás lesz beállítva, a követelés GeSe-GmbH-ra történő átruházása jelezve lesz az ügyfél felé, a GeSe-GmbH pedig az ügyfél nevében bejelenti az eladott áruk, a fizetési feltételek és a fennálló követelések összege által meghatározott követelést. A GeSe-GmbH az ügyfél késedelme esetén jogosult a végügyfél számára (amennyiben ismert) a követelés átruházását bejelenteni. Amennyiben a GeSe-GmbH részére nyújtott biztosítékok összegének realizálható értéke több mint 20%-kal meghaladja a biztosítandó követelések értékét, a GeSe-GmbH az ügyfél kérésére, saját belátása szerint a biztosítékot a követelésben beleszámítani, amennyiben a biztosíték összege több mint 20%-kal meghaladja a biztosítandó követelések értékét. A vevő nem jogosult a fenntartott árukkal kapcsolatos egyéb rendelkezésekre. A fenntartott áru lefoglalása vagy elkobzása esetén a vevőnek fel kell hívnia a figyelmet a GeSe-GmbH tulajdonjogára. Az ilyen intézkedésekről a vevőnek haladéktalanul értesítenie kell a GeSe-GmbH-t, és saját költségén át kell adnia a GeSe-GmbH-nak a beavatkozáshoz szükséges dokumentumokat és magyarázatot kell adnia az intézkedésre. A vevő köteles megfelelő módon biztosítani a fenntartott árukat a szokásos kockázatok, különösen a tűz, betörés és víz ellen, illetve gondosan kezelni és megfelelően tárolni azokat. Ha a vevő nem teljesíti pontosan a GeSe GmbH-val szemben fennálló fizetési kötelezettségét, vagy ha a GeSe GmbH olyan körülményeket tár fel, amelyek a vásárló fizetőképességét vagy fizetési hajlandóságát igazoló kétségeket támasztják alá, a GeSe GmbH jogosult a fenntartott árukat a vételár megfizetéséig visszatartani. Ha a vásárló kereskedelmi nyilvántartásban kereskedőként van nyilvántartva, vagy ha a szerződésre egyéb okok miatt nem vonatkoznak az áruvásárlási törvény rendelkezései, a fenntartott áru visszaküldése nem tekinthető a szerződéstől történő elállásnak.

12. A teljes körű szolgáltatásokat és azok alkalmazási körét teljes körű szolgáltatásokra vonatkozó szerződésünk legújabb verziója szabályozza. Teljes körű szolgáltatási megbízás esetén a vevő megkapja a szolgáltatási szerződést, beleértve a vásárolt gépek regisztrációs adatait is. Nincs szükség a megállapodás vevő által törtnő külön jóváhagyására A gépek átadása a finanszírozástól, ezáltal pedig a jogviszonytól függ.

13. Az ügyfél PTK 13.§ szerinti elállási joga
Amennyiben a vásárló fogyasztó, úgy őt tizennégy napos elállási jog illeti meg. Fogyasztó minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy vállalkozási céllal bonyolít jogi tranzakciókat.

14. Az összes megrendelés esetében kizárólag a német jog, a teljesítési hely és a joghatósági hely, valamint a szállítási szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség tekintetében, amennyiben megengedett, Weißenfels joghatósága az irányadó.

%MCEPASTEBIN%

 

 

A GeSe-GMBH VÁLLALAT FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI Hatályos: 2010.10.09-től

1. Az alábbi feltételek a Firma GeSe-GmbH valamennyi kiszállítására vonatkoznak. A szerződés, a járulékos korlátozások illetve az esetleges kötelezettség-vállalások utólagos módosítása írásos jóváhagyásunk hiányában érvénytelen. A javítási és szervizszolgáltatások nyújtása és számlázása saját értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink szerint történik.

2. Az internetes ajánlat az áruk megvásárlására vonatkozó, nem kötelező jellegű felhívás. Az adatok megadását és a „Vásárlás költségekkel” nyomógombra történő kattintást követően Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz az értékesítési szerződés megkötésére vonatkozóan. Kötelező érvényű megrendelést azonban telefonon vagy telefaxon keresztül is adhat. Az e-mailben vagy telefaxon leadott rendelés azonnali jóváhagyása nem jelenti a vételi ajánlat elfogadását. Jogosultak vagyunk az ajánlatot annak beérkezését követő 20 napon belül elfogadni. A fenti időtartam lejártát követően ajánlatát elutasítottnak tekintjük, azaz Önt a továbbiakban nem köti az ajánlata. Telefonos megrendelés esetén az értékesítési szerződés csak az ajánlat azonnali elfogadását követően jön létre. Az adatcserével továbbított megrendelések esetében az ügyfél által meghatározott árak nem tekintendők elküldöttnek. Ha a szerződés megkötését követően olyan tények merülnek fel, melyek kétségessé teszik az ügyfél hitelképességét, akkor, amennyiben az ügyfél pénzügyi körülményei a szállítás kifizetését veszélyeztető lényeges romlást okoznak, jogosultak vagyunk az értékesítési szerződéstől történő elállásra, ha a vételár nem került előzetesen kiegyenlítésre illetve nem kaptunk biztosítékot a vételár megfizetésére.

3. A megadott szállítási határidőket lehetőség szerint betartjuk, azonban azok nem kötelező érvényűek. Az ügyfélrendelések részleges teljesítésének jogát fenntartjuk. A felelősségi körünkön kívül eső szállítási akadályok (üzemzavarok, háború, embargó, vis maior, munkajogi viták) jogosultak vagyunk az értékesítési szerződéstől részben vagy egészben elállni, illetve a szállítási határidőt a megfelelő mértékben módosítani, anélkül, hogy az ügyfél ezzel kapcsolatos kárigénnyel élne,

4. Amennyiben a szállítmány sérülten érkezik a címzetthez, azt azonnal meg kell reklamálni a szállítónál (csomagküldő szolgálatnak, speditőrnek) az átvétel elutasításával. Ha a csomagolás hibátlan, a tartalom azonban sérült, illetve ha a szállítmány darabszáma nem egyezik meg a szállítási dokumentumokon szereplővel, ezt 6 napon belül közölni kell.

5. Hibák esetén az árut ellenőrzés céljából át kell adni a részünkre. Amennyiben a javítás vagy a csere sikertelen volt, akkor a vásárló saját belátása szerint jogosult a szerződéstől elállni vagy a vételár megfelelő mértékű csökkentését kérni.

6. A GeSe-GmbH nem felelős azokért a károkért, melyek nem magán a szállított tárgyon keletkeztek. Ez a jogi felelősséget (mint például a termékfelelősséget) és a szándékos vagy a súlyos gondatlanság felelősségét nem érinti. Egyebekben a szerződéses kötelezettségek és a szerződéses tárgyalások során felmerült kötelezettségek megszegéséből eredő károkért való felelősségünk a szándékos vagy súlyos gondatlanságra korlátozódik.

7. Az áruk kiszállítását az általunk választott szerződéses fuvarozó végzi. A 75 eurós nettó összeget el nem érő rendelések esetén rendelésenként egy szállítási átalány kerül felszámításra, utólagos szállítás esetén nem kerül sor költségmegosztásra.

8. A fizetéseket a számlán feltüntetett fizetési feltételeknek megfelelően várjuk. A fizetési határidő túllépése esetén a polgári törvénykönyv 288. § 1. bekezdése szerinti késedelmi kamatot illetve a felmerülő költségeket kell megfizetni. A késedelem okozta nagyobb mértékű károkkal kapcsolatos kártérítési igény joga fenntartva. Követeléseink ellentételezése csak általunk elismert vagy jogilag kötelező erejű követelésekkel lehetséges.

9. Amennyiben az ügyfél nem rendeli meg a javítást, a javításra vonatkozó költségbecslés díja átalányként felszámításra kerül. Az átalányösszeg a felmerült kiadásoktól függ. Amennyiben a költségbecslésre vonatkozó emlékeztetőre nem érkezik válasz, úgy a GeSe GmbH. naponként és készülékenként 1,50 euró + ÁFA díjat számít fel. A meg nem javított készülék visszaküldéséért a GeSe GmbH a postaköltségen felül adminisztrációs díjat is felszámít.

10. Egy díj alapú szolgáltatásnak a szükséges dokumentumok átadása révén gyártói garanciává történő konverziója esetén a GeSe-GmbH 15,00 euró + ÁFA feldolgozási díjat számít fel.

11. A GeSE-GmbH a kiszállított áruk tulajdonjogát a teljes áruérték ügyfél által történő megfizetéséig fenntartja. Az ügyfél ezennel a bármely áruértékesítéssel kapcsolatos igényét (a járulékos igényeket is beleértve) a GeSe-GmbH-ra ruházza át.

12. Az összes megrendelés esetében kizárólag a német jog az irányadó.

13. Információ a fogyasztói vitarendezésről szóló törvény 36. § szerinti fogyasztói választottbírósági eljárásról

A GeSe-GmbH cég nem hajlandó részt venni a fogyasztói választottbírói testület előtt folyó vitarendezési eljárásban.

14. Elállási jog

Az elállásra vonatkozó jog

Ön jogosult a jelen szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni.

A elállási idő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a fuvarozó, átveszi vagy átvette az árut.

Az elállási jog gyakorlásához tájékoztasson bennünket:

GeSe-GmbH,
vertr. d.d. Geschäftsführer Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel: 034445 22444,
Fax: 034445 22666,
e-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

egyértelmű nyilatkozattal (például postán küldött levélben, telefaxon vagy e-mailben) a szerződéstől történő elállással kapcsolatos döntéséről. Ehhez használhatja az elállási űrlap mellékelt mintáját, amely azonban nem kötelező.

Az elállási időtartam betartásához elegendő, hogy az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos döntését az elállási időtartamon belül eljuttassa részünkre.

Az elállás következményei

A szerződés visszavonása esetén az összes, Öntől beérkezett kifizetést – a szállítási költségeket is beleértve (azon kiegészítő költségek kivételével, melyek abból adódnak, hogy az általunk ajánlott, legkedvezőbb standard szállítási módon kívüli egyéb szállítási módot választott) – haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől történő elállással kapcsolatos döntés általunk történt kézhez vételét követő 14 napon belül visszatérítjük Önnek. A visszafizetéshez ezzel ellentétes megállapodás hiányában az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési módot használjuk; a visszafizetésért semmilyen körülmények között nem számítunk fel tranzakciós díjat. A visszafizetést az áru általunk történő átvételéig illetve az áru visszaküldésének igazolásáig (amelyik korábban következik be) visszatarthatjuk. Az árut a szerződéstől történő elállással kapcsolatos döntésről részünkre adott tájékoztatást követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell küldeni vagy át kell adni részünkre. A határidő akkor teljesül, ha az árut a 14 napos határidőt megelőzően küldi el. Ön viseli az áruk visszaküldésének költségeit. Az áru értékvesztéséért csak akkor kell fizetnie, ha az értékvesztés az áru természetének, jellemzőinek és funkcionalitásának vizsgálatához szükségtelen használat miatt következik be.

Elállási űrlap mintája

An die GeSe-GmbH,
vertr.d.d. Geschäftsführer Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel: 034445 22444,
Fax: 034445 22666,
E-Mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Ezennel elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) kötött alábbi áruk (*) megvásárlására vonatkozó szerződéstől:

Rendelés dátuma(*)/beérkezés dátuma (*)
A felhasználó(k) neve
A felhasználó(k) címe
A felhasználó(k) aláírása (csak papír alapon történő beküldés esetén)
Dátum:

(*) A nem megfelelőt törölje.